Volvemos

Volvemos, con menos tempo dispoñible, a publicar problemas que se resolven en menos de 5 minutos.
En outubro, os luns e venres.

Volvemos, con menos tiempo disponible, a publicar problemas que se resuelven en menos de 5 minutos.
En octubre, los lunes y los viernes.

Arancando de novo

Ao menos ata decembro.

Como mínimo hasta diciembre.